prev 

2012/08/27

 
next 

Package

Xorg
Debian
Testing
Debian
Unstable
Debian
Experimental
Ubuntu
Maverick
Ubuntu
Natty
Notes
intel-gpu-tools 1.3 1.2-1 (dsc)1.2-1 (dsc)-- -- --  
libdmx 1.1.2 1.1.2-1 (dsc)1.1.2-1 (dsc)-- -- --  
libfontenc 1.1.1 1.1.1-1 (dsc)1.1.1-1 (dsc)-- -- --  
libfs 1.0.4 1.0.4-1 (dsc)1.0.4-1 (dsc)-- -- --  
libgnomekbd 2.17.2 3.4.0.2-1 (dsc)3.4.0.2-1 (dsc)-- -- --  
libice 1.0.8 1.0.8-2 (dsc)1.0.8-2 (dsc)-- -- --  
libpciaccess 0.13.1 0.13.1-2 (dsc)0.13.1-2 (dsc)-- -- --  
libpthread-stubs 0.3 0.3-3 (dsc)0.3-3 (dsc)-- -- --  
libsm 1.2.1 1.2.1-2 (dsc)1.2.1-2 (dsc)-- -- --  
libx11 1.5.0 1.5.0-1 (dsc)1.5.0-1 (dsc)-- -- --  
libxau 1.0.7 1.0.7-1 (dsc)1.0.7-1 (dsc)-- -- --  
libxaw 1.0.11 1.0.10-2 (dsc)1.0.10-2 (dsc)-- -- --  
libxcb 1.8.1 1.8.1-1 (dsc)1.8.1-1 (dsc)-- -- --  
libxcomposite 0.4.3 0.4.3-2 (dsc)0.4.3-2 (dsc)-- -- --  
libxcursor 1.1.13 1.1.13-1 (dsc)1.1.13-1 (dsc)-- -- --  
libxdamage 1.1.3 1.1.3-2 (dsc)1.1.3-2 (dsc)-- -- --  
libxdmcp 1.1.1 1.1.1-1 (dsc)1.1.1-1 (dsc)-- -- --  
libxext 1.3.1 1.3.1-2 (dsc)1.3.1-2 (dsc)-- -- --  
libxfixes 5.0 5.0-4 (dsc)5.0-4 (dsc)-- -- --  
libxfont 1.4.5 1.4.5-2 (dsc)1.4.5-2 (dsc)-- -- --  
libxi 1.6.1 1.6.1-1 (dsc)1.6.1-1 (dsc)-- -- --  
libxinerama 1.1.2 1.1.2-1 (dsc)1.1.2-1 (dsc)-- -- --  
libxkbfile 1.0.8 1.0.8-1 (dsc)1.0.8-1 (dsc)-- -- --  
libxklavier 3.1 5.2.1-1 (dsc)5.2.1-1 (dsc)-- -- --  
libxmu 1.1.1 1.1.1-1 (dsc)1.1.1-1 (dsc)-- -- --  
libxp 1.0.1 1.0.1-2 (dsc)1.0.1-2 (dsc)-- -- --  
libxpm 3.5.10 3.5.10-1 (dsc)3.5.10-1 (dsc)-- -- --  
libxrandr 1.4.0 1.3.2-2 (dsc)1.3.2-2 (dsc)1.4.0-1 (dsc)-- --  
libxrender 0.9.7 0.9.7-1 (dsc)0.9.7-1 (dsc)-- -- --  
libxres 1.0.6 1.0.6-1 (dsc)1.0.6-1 (dsc)-- -- --  
libxt 1.1.3 1.1.3-1 (dsc)1.1.3-1 (dsc)-- -- --  
libxtst 1.2.1 1.2.1-1 (dsc)1.2.1-1 (dsc)-- -- --  
libxv 1.0.7 1.0.7-1 (dsc)1.0.7-1 (dsc)-- -- --  
libxvmc 1.0.7 1.0.7-1 (dsc)1.0.7-1 (dsc)-- -- --  
libxxf86dga 1.1.3 1.1.3-2 (dsc)1.1.3-2 (dsc)-- -- --  
libxxf86vm 1.1.2 1.1.2-1 (dsc)1.1.2-1 (dsc)-- -- --  
mdetect-0.5.2.3 (dsc)0.5.2.3 (dsc)-- -- --  
nvidia-graphics-drivers 304.37 302.17-3 (dsc)304.37-1 (dsc)-- -- --  
pixman 0.27.2 0.26.0-3 (dsc)0.26.0-3 (dsc)-- -- --  
twm 1.0.7 1.0.6-1 (dsc)1.0.6-1 (dsc)-- -- --  
x11proto-bigreqs 1.1.2 1.1.2-1 (dsc)1.1.2-1 (dsc)-- -- --  
x11proto-composite 0.4.2 0.4.2-2 (dsc)0.4.2-2 (dsc)-- -- --  
x11proto-core 7.0.23 7.0.23-1 (dsc)7.0.23-1 (dsc)-- -- --  
x11proto-damage 1.2.1 1.2.1-2 (dsc)1.2.1-2 (dsc)-- -- --  
x11proto-dmx 2.3.1 2.3.1-2 (dsc)2.3.1-2 (dsc)-- -- --  
x11proto-dri2 2.8 2.6-2 (dsc)2.6-2 (dsc)2.8-1 (dsc)-- --  
x11proto-fixes 5.0 5.0-2 (dsc)5.0-2 (dsc)-- -- --  
x11proto-fonts 2.1.2 2.1.2-1 (dsc)2.1.2-1 (dsc)-- -- --  
x11proto-gl 1.4.16 1.4.15-1 (dsc)1.4.15-1 (dsc)1.4.16-1 (dsc)-- --  
x11proto-input 2.2 2.2-1 (dsc)2.2-1 (dsc)-- -- --  
x11proto-kb 1.0.6 1.0.6-2 (dsc)1.0.6-2 (dsc)-- -- --  
x11proto-print 1.0.5 1.0.5-2 (dsc)1.0.5-2 (dsc)-- -- --  
x11proto-randr 1.4.0 1.3.2-2 (dsc)1.3.2-2 (dsc)1.4.0-1 (dsc)-- --  
x11proto-record 1.14.2 1.14.2-1 (dsc)1.14.2-1 (dsc)-- -- --  
x11proto-render 0.11.1 0.11.1-2 (dsc)0.11.1-2 (dsc)-- -- --  
x11proto-resource 1.2.0 1.2.0-3 (dsc)1.2.0-3 (dsc)-- -- --  
x11proto-scrnsaver 1.2.2 1.2.2-1 (dsc)1.2.2-1 (dsc)-- -- --  
x11proto-video 2.3.1 2.3.1-2 (dsc)2.3.1-2 (dsc)-- -- --  
x11proto-xcmisc 1.2.2 1.2.2-1 (dsc)1.2.2-1 (dsc)-- -- --  
x11proto-xext 7.2.1 7.2.1-1 (dsc)7.2.1-1 (dsc)-- -- --  
x11proto-xf86bigfont 1.2.0 1.2.0-3 (dsc)1.2.0-3 (dsc)-- -- --  
x11proto-xf86dga 2.1 2.1-3 (dsc)2.1-3 (dsc)-- -- --  
x11proto-xf86dri 2.1.1 2.1.1-2 (dsc)2.1.1-2 (dsc)-- -- --  
x11proto-xf86vidmode 2.3.1 2.3.1-2 (dsc)2.3.1-2 (dsc)-- -- --  
x11proto-xinerama 1.2.1 1.2.1-2 (dsc)1.2.1-2 (dsc)-- -- --  
xauth 1.0.7 1.0.7-1 (dsc)1.0.7-1 (dsc)-- -- --  
xbacklight 1.1.2 1.1.2-1 (dsc)1.1.2-1 (dsc)-- -- --  
xbitmaps 1.1.1 1.1.1-1 (dsc)1.1.1-1 (dsc)-- -- --  
xcb-util 0.3.9 0.3.8-2 (dsc)0.3.8-2 (dsc)-- -- --  
xcb-util-image 0.3.9 0.3.9-1 (dsc)0.3.9-1 (dsc)-- -- --  
xcb-util-keysyms 0.3.9 0.3.9-1 (dsc)0.3.9-1 (dsc)-- -- --  
xcb-util-renderutil 0.3.8 0.3.8-1.1 (dsc)0.3.8-1.1 (dsc)-- -- --  
xcb-util-wm 0.3.9 0.3.9-2 (dsc)0.3.9-2 (dsc)-- -- --  
xcompmgr 1.1.6 1.1.5-1 (dsc)1.1.5-1 (dsc)-- -- --  
xcursor-themes 1.0.3 1.0.3-1 (dsc)1.0.3-1 (dsc)-- -- --  
xdm 1.1.11 1.1.11-1 (dsc)1.1.11-1 (dsc)-- -- --  
xfonts-100dpi-1.0.3 (dsc)1.0.3 (dsc)-- -- --  
xfonts-75dpi-1.0.3 (dsc)1.0.3 (dsc)-- -- --  
xfonts-base-1.0.3 (dsc)1.0.3 (dsc)-- -- --  
xfonts-cyrillic-1.0.3 (dsc)1.0.3 (dsc)-- -- --  
xfonts-encodings 1.0.4 1.0.4-1 (dsc)1.0.4-1 (dsc)-- -- --  
xfs 1.1.2 1.0.8-7 (dsc)1.0.8-7 (dsc)-- -- --  
xinit 1.3.2 1.3.2-1 (dsc)1.3.2-1 (dsc)-- -- --  
xinput 1.6.0 1.6.0-1 (dsc)1.6.0-1 (dsc)-- -- --  
xkeyboard-config 2.5.1 2.5.1-2 (dsc)2.5.1-2 (dsc)-- -- --  
xorg-docs 1.7 1.6-1 (dsc)1.6-1 (dsc)-- -- --  
xorg-server 1.12.99.905 1.12.3-1 (dsc)1.12.3.902-1 (dsc)-- -- --  
xorg-sgml-doctools 1.11 1.10-1 (dsc)1.10-1 (dsc)-- -- --  
xpyb 1.3.1 1.3.1-1 (dsc)1.3.1-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-input-acecad 1.5.0 1.5.0-1 (dsc)1.5.0-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-input-aiptek 1.4.1 1.4.1-1 (dsc)1.4.1-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-input-elographics 1.4.1 1.3.0-1 (dsc)1.3.0-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-input-evdev 2.7.3 2.7.0-1 (dsc)2.7.0-1 (dsc)2.7.1-1 (dsc)-- --  
xserver-xorg-input-joystick 1.6.1 1.6.1-1 (dsc)1.6.1-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-input-keyboard 1.6.2 1.6.1-1 (dsc)1.6.1-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-input-mouse 1.8.1 1.7.2-3 (dsc)1.7.2-3 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-input-mutouch 1.3.0 1.3.0-1 (dsc)1.3.0-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-input-penmount 1.5.0 1.5.0-1 (dsc)1.5.0-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-input-synaptics 1.6.2 1.6.2-1 (dsc)1.6.2-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-input-vmmouse 12.9.0 12.9.0-1 (dsc)12.9.0-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-input-void 1.4.0 1.4.0-1 (dsc)1.4.0-1 (dsc)1.4.0-1+exp1 (dsc)-- --  
xserver-xorg-video-apm 1.2.5 1.2.3-3 (dsc)1.2.3-3 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-ark 0.7.5 0.7.4-1 (dsc)0.7.4-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-ati 6.14.6 6.14.4-5 (dsc)6.14.4-5 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-chips 1.2.5 1.2.4-2 (dsc)1.2.4-2 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-cirrus 1.5.1 1.4.0-2 (dsc)1.4.0-2 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-dummy 0.3.6 0.3.5-2 (dsc)0.3.5-2 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-fbdev 0.4.3 0.4.2-4 (dsc)0.4.2-4 (dsc)0.4.2-7 (dsc)-- --  
xserver-xorg-video-geode 2.11.13 2.11.13-3 (dsc)2.11.13-3 (dsc)2.11.13-5 (dsc)-- --  
xserver-xorg-video-glide 1.2.1 1.2.0-1 (dsc)1.2.0-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-glint 1.2.8 1.2.7-1 (dsc)1.2.7-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-i128 1.3.6 1.3.5-1 (dsc)1.3.5-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-i740 1.3.4 1.3.2-4 (dsc)1.3.2-4 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-intel 2.20.5 2.19.0-5 (dsc)2.19.0-5 (dsc)2.20.5-1 (dsc)-- --  
xserver-xorg-video-mach64 6.9.3 6.9.1-2 (dsc)6.9.1-2 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-mga 1.9.100 1.5.0-2 (dsc)1.5.0-2 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-modesetting 0.4.0 0.3.0-1 (dsc)0.3.0-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-neomagic 1.2.7 1.2.6-1 (dsc)1.2.6-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-newport 0.2.4 0.2.3-2 (dsc)0.2.3-2 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-nv 2.1.20 -- 2.1.20-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-openchrome 0.3.0 0.2.906-2 (dsc)0.2.906-2 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-qxl 0.0.17 0.0.17-2 (dsc)0.0.17-2 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-r128 6.8.4 6.8.2-1 (dsc)6.8.2-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-rendition 4.2.5 4.2.4-3 (dsc)4.2.4-3 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-s3 0.6.5 0.6.3-4 (dsc)0.6.3-4 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-s3virge 1.10.6 1.10.4-5 (dsc)1.10.4-5 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-savage 2.3.6 2.3.4-1 (dsc)2.3.4-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-siliconmotion 1.7.7 1.7.6-1 (dsc)1.7.6-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-sis 0.10.7 0.10.4-1 (dsc)0.10.4-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-sisusb 0.9.6 0.9.4-3 (dsc)0.9.4-3 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-suncg14 1.1.1 1.1.1-5 (dsc)1.1.1-5 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-suncg3 1.1.1 1.1.1-5 (dsc)1.1.1-5 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-suncg6 1.1.1 1.1.1-5 (dsc)1.1.1-5 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-sunffb 1.2.1 1.2.1-4 (dsc)1.2.1-4 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-sunleo 1.2.0 1.2.0-5 (dsc)1.2.0-5 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-suntcx 1.1.1 1.1.1-5 (dsc)1.1.1-5 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-tdfx 1.4.5 1.4.4-1 (dsc)1.4.4-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-tga 1.2.2 1.2.1-4 (dsc)1.2.1-4 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-trident 1.3.6 1.3.5-1 (dsc)1.3.5-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-tseng 1.2.5 1.2.4-3 (dsc)1.2.4-3 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-v4l 0.2.0 -- -- 0.2.0-5 (dsc)-- --  
xserver-xorg-video-vesa 2.3.2 2.3.1-1 (dsc)2.3.1-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-vmware 12.0.2 12.0.2-1 (dsc)12.0.2-1 (dsc)-- -- --  
xserver-xorg-video-voodoo 1.2.5 1.2.4-2 (dsc)1.2.4-2 (dsc)-- -- --  
xtrans 1.2.7 1.2.7-1 (dsc)1.2.7-1 (dsc)-- -- --  
Total updates needed: 51 50 2 0 0

Key:
  May Need Merge to Experimental
  May Need Sync to Experimental
  Needs Merge
  Needs Sync
  Upstream version not yet in Debian
  Up to date